Νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια | Οκτώβριος 2019

Το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στην ελληνική Βουλή στις 10 Οκτωβρίου 2019 και περιλαμβάνει το νέο κανονισμό για τα τυχερά παιχνίδια. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο για τυχερά παιχνίδια θα φέρει αύξηση των κρατικών εσόδων. Η παραχώρηση των αδειών διαδικτυακού στοιχήματος και τυχερών παιχνιδιών θα γίνεται με αίτηση. 

Διαβάστε ακόμα τι προβλέπεται για τις ιστοσελίδες προωθητικών ενεργειών (affiliates) και τι γίνεται με τους σημερινούς παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Άδειες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου

Μετά το πολυνομοσχέδιο στις αρχές του 2018 για τα επίγεια καζίνο, η σημερινή κυβέρνηση προχωράει σε νέο κανονισμό για την αδειοδότηση εταιρειών που προσφέρουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιγνίων που συμπεριλήφθησαν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, οι άδειες θα είναι δύο τύπων: 

 1. Διαδικτυακού στοιχήματος με κόστος 3 εκατομμύρια ευρώ 
 2. Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων (παιχνίδια καζίνο, πόκερ κ.ο.κ.) με κόστος 2 εκατομμύρια ευρώ  

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου θα έχει διάρκεια 7 έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησής της από την Ε.Ε.Ε.Π. 

Οι εταιρείες θα μπορούν να αιτηθούν ανανέωση της άδειας ένα χρόνο πριν από τη λήξη της με καταβολή νέου αντιτίμου, ισόποσου με το αρχικό. 

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, παραχώρηση, εκχώρηση, εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευσή τους. 

Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η μη έκδοση της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός διμήνου συνιστά σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.  

Οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας σε νομικό πρόσωπο το οποίο συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list της Ε.Ε.Ε.Π.), εντός του έτους που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση άδειας.  

Η αίτηση για παραχώρηση άδειας θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

 1. Παράβολο 10.000 ευρώ 
 2. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής 500.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
 3. Καταβεβλημένο κεφάλαιο του υποψήφιου κατόχου ύψους 200.000 ευρώ τουλάχιστον. 

Η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου θα πρέπει να υλοποιείται μέσω ιστότοπων που φέρουν ονομασία χώρου (domain name) με την κατάληξη «.gr».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια δεν προβλέπει τυχόν ανώτατο όριο αριθμού αδειών, αλλά κάθε ιστότοπος μπορεί να φιλοξενεί κατ’ αποκλειστικότητα μέχρι μία άδεια από κάθε τύπο. 

Οι υποψήφιοι κάτοχοι άδειας υποχρεούνται στην φυσική εγκατάσταση ενός διακομιστή ασφαλείας εντός Ελλάδας σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π. 

Αρκετά περίεργη φαίνεται η επιλογή της ένταξης των «εικονικών γεγονότων», όπως περιγραφονται στο νομοσχέδιο τα Virtual Games, στην κατηγορία του διαδικτυακού στοιχήματος.  

Το νομοσχέδιο αναγνωρίζει ότι πρόκειται για παιχνίδια, των οποίων το αποτέλεσμα παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator), κάτι που λογικά τα εντάσσει στην δεύτερη κατηγορία αδειών. Η απόφαση όμως είναι τα Virtual Games να συμπεριληφθούν στις άδειες για διαδικτυακό στοίχημα και όχι σε αυτές που περιλαμβάνουν τα παιχνίδια καζίνο. 

Ιστοσελίδες προωθητικών ενεργειών (affiliate sites) 

Το νομοσχέδιο προβλέπει και τη δημιουργία Μητρώου Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων. Σε αυτό θα οφείλουν να εγγραφούν όλες οι ιστοσελίδες που προωθούν εταιρείες διαδικτυακών παιχνιδιών (affiliate sites). Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εγγραφής και για την ένταξη στο μητρώο θα καταβάλλεται παράβολο 1.000 ευρώ.  

Οι κάτοχοι άδειας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου υποχρεούνται να επιλέγουν συνεργάτες από το Μητρώο Συνεργατών που θα τηρείται από την Ε.Ε.Ε.Π.  

Τι συμβαίνει με τις εταιρείες που ήδη λειτουργούν  

Σε ο,τι αφορά τις εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα σήμερα έχοντας ενταχθεί στο καθεστώς της προσωρινής αδειοδότησης, θα πρέπει να καταβάλλουν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μικτό τους κέρδος και θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31 Μαρτίου, 2020, εφόσον μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλουν προς την Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση για ένταξη στο καθεστώς αδειοδότησης. 

Αν δεν υποβάλουν νέα αίτηση, θα πρέπει να σταματήσουν την λειτουργία τους εντός ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. 

Δελτίο τύπου Υπουργείου Οικονομικών, 10 Οκτωβρίου, 2019 

Σήμερα, μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης, υλοποιείται.  Η Κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.  

Πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται η συγκεκριμένη αγορά. Αγορά που παρέμενε ουσιαστικά αρρύθμιστη από το 2011. 

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα προχωρούσε σε νομοθετική παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι το τέλος του 2018 αλλά ουδέποτε το έπραξε. 

Με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση: 

 • Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων. 
 • Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών. 
 • Προσελκύονται επενδύσεις. 
 • Αυξάνονται τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων καθώς επίσης και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς. 
 • Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.  

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο: 

 • Θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου. 
 • Προβλέπονται – αποκλειστικά – δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Μία για «διαδικτυακό στοίχημα» και μία για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του). Τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών. 
 • Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3.000.000 ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2.000.000 ευρώ. Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης με εκ νέου καταβολή ιδίου τιμήματος. 
 • Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων των παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας. 
 • Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Προβλέπεται ότι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.  
 • Αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι  κανόνες φορολόγησης τόσο των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, όσο και των παικτών. 

Συμπερασματικά, με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση προωθείται, με διαφάνεια και ορθολογισμό, ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.